MEDIKON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spesialistpraksis i revmatologi, fysikalsk medisin og rehabilitering. Poliklinisk virksomhet på Gjøvik (Storgt 23, Skattumgården Legegruppe), i Valdres og i Hallingdal. Pasienter mottas til vurdering og behandling, etter henvisning fra primærlege.

Skade- og trygdemedisinske spesialisterklæringer, arbeid som rettsoppnevnt sakkyndig.

Korttidsvikariater og konsulentvirksomhet på sykehusavdelinger i nevnte spesialer i Skandinavien, etter avtale.

 

Medisinsk ansvarlig: Henning Jensen, spes. reumatologi og fys.med. rehabilitering.

 

Henvisningsinformasjon

 

For alle ny pasienter må foreligge en henvisning fra vedkommendes primærlege - pasienten kan ikke avtale time direkte til vurdering/behandling. Dette fordi fortsatt behandling og oppfølging oftest skal skje via, og i samarbeid med henvisende lege, og en rekke relevante undersøkelser allerede kan være gjennomført.

 

Når det gjelder spesialisterklæringer/sakkyndigvurderinger for NAV, forsikringsselskaper og retten, tar oppdragsgiver direkte kontakt.

 

Praksis drives uten driftsavtale med helseforetak eller refusjon fra HELFO, slik at pas. må betale alt selv inkl. reiseutgifter.

Konsultasjon + reise dekkes dog, hvis det er tale om spesialisterklæring til NAV, eller forsikringsselskap.

 

Kontakt:

Telefon : +47-92868649

Postadresse:

 

MEDIKON, Liavegen 7, 2953 Beitostølen

e-post hj ( a ) medikon.no